Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost PINKY, s.r.o., IČ: 27201198, se sídlem Kamýcká 234, PSČ 160 00  Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 104022, která provozuje internetový obchod www.pinky-online.cz, a kupujícího.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí ve znění platném ke dni podání své objednávky. Na tyto obchodní podmínky je kupující výslovně upozorněn před uskutečněním své objednávky, a má možnost se s nimi seznámit případně objednávku nepodat.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část (pokud se zrušením části objednávky kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před uzavřením kupní smlouvy, pokud se poptávané výrobky již nevyrábí, došlo k podstatné změně ceny, k dodání zboží by došlo později, než bylo avizováno apod. Pokud dojde ke zrušení objednávky nebo její části dle předchozí věty a kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu prodávající tuto částku bez zbytečného odkladu předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran.

Podaná objednávka a uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách internetového obchodu www.pinky-online.cz a (současně jsou dostupné v sídle prodávajícího).

Veškeré kupujícím podané objednávky jsou považovány za závazné. Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do jejího úplného vyřízení. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o sdělení aktuálního stavu objednávky a prodávající se zavazuje kupujícímu tuto informaci poskytnout.

Pokud je uzavřena s kupujícím individuální smlouva, pak má přednost před těmito obchodními podmínkami.

 

2. Objednávka

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, popř. dalších zákonných daní a poplatků. Tato cena bude uvedena v objednávce kupujícího, s jejímž obsahem má kupující možnost se vždy seznámit, a v emailu informujícím kupujícího, že objednávka zboží byla prodávajícímu doručena (kupující bere na vědomí, že tento informační e-mail není akceptací objednávky ze strany prodávajícího a nedochází tedy k uzavření kupní smlouvy). Pokud kupující s objednávkou nesouhlasí, nepotvrdí odeslání objednávky prodávajícímu.

Před podáním objednávky přes internetové stránky www.pinky-online.cz je nutné se zaregistrovat dle pokynů uvedených na uvedených internetových stránkách.

Při registraci je nutné vyplnit požadované údaje buď jako kupující spotřebitel nebo kupující podnikatel. Povinné údaje k vyplnění jsou označeny tučně, bez nich nebude možné provést registraci ani uzavřít kupní smlouvu. Uvedení IČ a DIČ u kupujících podnikatelů je nezbytné z důvodu, aby mohl být vystaven řádný daňový doklad.

Objednávat je možné prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce www.pinky-online.cz nebo osobně v sídle prodávajícího.

 

3. Platební podmínky

Kupní cenu zboží lze uhradit:

 • platbou v hotovosti při nákupu (případně platební kartou, pokud s tím prodávající souhlasí);
 • platbou předem převodem na účet;
 • platbou na dobírku při doručení zboží;
 • platbou na fakturu s odloženou splatností (kupující bere na vědomí, že tento způsob úhrady ceny zboží, je možný pouze při splnění podmínek pro umožnění této odložené platby stanovených prodávajícím, přičemž prodávající si vyhrazuje právo tento způsob úhrady bez uvedení důvodu odmítnout).

 

4. Dodací podmínky

Osobní odběr

K osobnímu převzetí zboží je oprávněn pouze kupující, nebo osoba k tomu kupujícím zmocněná, která se prokáže písemnou plnou mocí (v případě obchodních společností musí být plná moc udělená statutárním orgánem kupujícího).

Zaslání přepravní službou

Na základě dohody smluvních stran před akceptací objednávky prodávajícím je možné zboží kupujícímu zaslat přepravní službou na adresu určenou kupujícím. Cena přepravy se řídí aktuálním ceníkem přepravní služby v době podání objednávky. Prodávající je oprávněn si účtovat i balné. Kupující je povinen prodávajícímu před akceptací objednávky na zboží potvrdit, že uhradí cenu přepravy a balného, kterou mu prodávající ještě před akceptací objednávky kupujícího sdělí.

V případě, že přepravní služba doručí neúplnou nebo poškozenou zásilku, je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniku škody, ve kterém uvede vytýkané škody (nedostatky) a tento protokol bez zbytečného odkladu doručit prodávajícímu.

 

5. Právo kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetových stránek www.pinky-online.cz), je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku bezprostředně po převzetí zboží, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží, odstoupit od kupní smlouvy. Rozhodnutí kupujícího spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží s tím, že kupující současně prodávajícímu (nejlépe písemně) sdělí i číslo objednávky, datum převzetí zboží a číslo účtu pro vrácení peněz. Prodávající upozorňuje kupujícího a kupující si je této skutečnosti vědom, že se v případě využití 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy nejedená o bezplatné vypůjčení zboží.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně kompletního originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (prodávající započte svůj nárok vůči vracené kupní ceně a kupující spotřebitel tak bude mít nárok pouze na takto sníženou kupní cenu zboží), s čímž kupující souhlasí. Na kupní cenu, která má být kupujícímu spotřebiteli vrácena, může prodávající započítat i své skutečné a prokazatelně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.), s čímž kupující souhlasí. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se spotřebitel zavazuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od vrácení zboží na základě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem.

Zboží zaslané na dobírku kupujícím spotřebitelem, který využil svého práva a odstoupil od kupní smlouvy, nebude prodávajícím přijato.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel nemá v případě následujících smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud je spolu se zbožím předán kupujícímu spotřebiteli dárek/dárky a kupující spotřebitel využije svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, je splněna rozvazovací podmínka, jejíž splnění způsobí, že kupující spotřebitel je povinen spolu s vraceným zbožím vrátit i dárek/dárky, které spolu s tímto zbožím od prodávajícího obdržel.


6. Reklamace

Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitel, činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví kratší záruční dobu. Prodávající poskytne na zboží delší záruční lhůtu, než stanoví zákon, pokud ji poskytuje výrobce zboží (bude výslovně uvedeno na daňovém dokladu nebo v záručním listu). Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, který je podnikatelem, bude v délce uvedené u konkrétního zboží na daňovém dokladu nebo v záručním listu, přičemž bude zpravidla poskytnuta v délce a za podmínek stanovených výrobcem zboží. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím (zpravidla se jedná o datum prodeje, který je uveden v daňovém dokladu, příp. i v záručním listu). V případě kupujícího spotřebitele, má-li koupení zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (pozn. nevztahuje se na kupujícího podnikatele). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží nebo jeho části, počíná běžet nová záruční doba v plné délce na zboží nebo jeho část.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

V případě, že kupující spotřebitel odstoupí od smlouvy v souladu se zákonem, je jeho odstoupení účinné vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu doručeno, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny si vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

K uplatnění reklamace je nutné předložit a předat prodávajícímu (po dohodě s prodávajícím i vybranému servisnímu středisku uvedenému v průvodní dokumentaci zboží):

 • předmět reklamace (vadné zboží) v čistém a kompletním stavu;
 • záruční list a další dokumentaci, která byla součástí zboží při prodeji;
 • daňový doklad (nebo jeho kopii) k zakoupenému zboží.

Reklamaci je možné uplatnit těmito způsoby:

 • osobně v prodejně prodávajícího;
 • poštou na adrese nákupu (upozornění: zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato);
 • e-mailem na kontaktních adresách pracovníků prodávajícího řešících reklamace;
 • po dohodě s prodávajícím u servisního střediska uvedeného v průvodní dokumentaci zakoupeného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká například v následujících případech:

 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku umístěny;
 • neodbornou instalací/montáží nebo provozem v rozporu s návodem pro montáž a použití;
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly (např. přepětí v el. síti);
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu pro použití;
 • zboží bylo poškozené zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné SN.

Způsoby vypořádání reklamace v záruce:

 • kupující spotřebitel:
  • vada odstranitelná:
   • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady; není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti; není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit;
  • vada neodstranitelná
   • jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit;
   • jede-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání věci, má kupující stejná práva jako v případě vady neodstranitelné (viz předchozí odrážka);
   • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny odstoupení od smlouvy;
 • kupující podnikatel:
  • postupuje se v souladu se zákonem č. 513/1997 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, resp. příslušnou smlouvou.

Možnosti řešení neoprávněné reklamace v záruce:

 • oprava předmětu reklamace (zboží) za finanční úhradu;
 • výměna předmětu reklamace (zboží) za nový kus za finanční úhradu.

V případě kupujícího spotřebitele musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty, a pokud nebude reklamace vyřízena, se má za to, že vady jsou neodstranitelné.

V případě kupujícího podnikatele bude reklamace vyřízena dle obchodního zákoníku, resp. příslušné smlouvy.


7. Ochrana osobních údajů a informací

Osobní údaje, které kupující poskytuje prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nejsou sdíleny s třetími osobami. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne mimo případy uvedené zákonem, v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou externích dopravců zajišťujících přepravní služby, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro doručení objednaného zboží, pokud jeho doručení bude kupující požadovat. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů v databázi prodávajícího pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Podáním objednávky, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy, kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, přičemž kupující je oprávněn zasílání obchodních sdělení prodávajícího kdykoliv odmítnout.

Jednotlivé objednávky jsou po akceptaci ze strany prodávajícího jako smlouvy archivovány v elektronickém úložišti prodávajícího a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

_______________

Petr Pinkas

jednatel

PINKY s.r.o.

Katalogy produktů

Katalog sortimentu 2018

Katalog CHINA 2018

Kontakt

PINKY s.r.o.
Kamýcká 234,
160 00 Praha

Otvírací doba:
Po - Pa : 07.00 - 15.30 hod.

tel.: (+420) 224 314 535,

objednavky@pinky-online.cz

www.pinky-online.cz